Nasza polityka zwrotów trwa 14 dni. Jeśli od zakupu minęło 14 dni, nie możemy zaoferować pełnego zwrotu ani wymiany.

Aby kwalifikować się do zwrotu, przedmiot musi być nieużywany i być w takim samym stanie, w jakim go otrzymałeś. Musi być również w oryginalnym opakowaniu.

Kilka rodzajów towarów jest zwolnionych ze zwrotu. Towary łatwo psujące się, takie jak żywność, kwiaty, gazety lub czasopisma, nie podlegają zwrotowi. Nie przyjmujemy również produktów, które są artykułami intymnymi lub sanitarnymi, materiałami niebezpiecznymi lub łatwopalnymi cieczami lub gazami.

Dodatkowe elementy bezzwrotne:

 • Karty podarunkowe
 • Oprogramowanie do pobrania
 • Niektóre artykuły do zdrowia i higieny osobistej

Aby dokonać zwrotu, potrzebujemy paragonu lub dowodu zakupu.

Prosimy nie odsyłać zakupu do producenta.

Istnieją pewne sytuacje, w których przyznawane są tylko częściowe zwroty:

 • Książka z oczywistymi śladami użytkowania
 • Dysk CD, DVD, taśma VHS, oprogramowanie, gra wideo, kaseta magnetofonowa lub płyta winylowa, która została otwarta.
 • Każdy przedmiot, który nie jest w oryginalnym stanie, jest uszkodzony lub brakuje części z powodów nie wynikających z naszego błędu.
 • Każdy przedmiot, który zostanie zgłoszony jako zwrot po upływie 14 dni od dostawy

 

Zwroty

 

Po otrzymaniu i sprawdzeniu Twojego zwrotu wyślemy Ci wiadomość e-mail z powiadomieniem, że otrzymaliśmy zwrócony przedmiot. Powiadomimy Cię również o zatwierdzeniu lub odrzuceniu zwrotu.

Jeśli zostaniesz zatwierdzony, zwrot zostanie przetworzony, a kredyt zostanie automatycznie zastosowany do Twojej karty kredytowej lub oryginalnej metody płatności w ciągu określonej liczby dni.

Spóźnione lub brakujące zwroty

Jeśli jeszcze nie otrzymałeś zwrotu, najpierw sprawdź ponownie swoje konto bankowe.

Następnie skontaktuj się z wystawcą karty kredytowej. Oficjalne zaksięgowanie zwrotu może trochę potrwać.

Następnie skontaktuj się z bankiem. Często mija trochę czasu, nim zwrot zostanie zaksięgowany.

Jeśli zrobiłeś to wszystko i nadal nie otrzymałeś zwrotu pieniędzy, skontaktuj się z nami pod adresem {bioceum@bioceum.com}.

Wyprzedaż przedmiotów

Zwrotowi podlegają tylko produkty o normalnej cenie. Przedmioty objęte wyprzedażą lub w cenach promocyjnych nie podlegają zwrotowi.

 

Wymiany

 

Wymieniamy tylko przedmioty, które są wadliwe lub uszkodzone. Jeśli chcesz wymienić go na ten sam przedmiot, wyślij nam e-mail na adres {bioceum@bioceum.com} i wyślij przedmiot na: {Bioceum P.S.A., 93-193 Łódź ul. Milionowa 23}.

 

Zakup na prezent

 

Jeśli przedmiot został oznaczony jako prezent przy zakupie i wysłaniu bezpośrednio do Ciebie, otrzymasz kredyt podarunkowy o wartości zwrotu. Po otrzymaniu zwróconego przedmiotu zostanie wysłany do Ciebie bon podarunkowy.

Jeśli przedmiot nie został oznaczony jako prezent w momencie zakupu lub dawca prezentu wysłał zamówienie do siebie, aby przekazać go później, wyślemy zwrot pieniędzy do dawcy prezentu, a on dowie się o Twoim zwrocie.

 

Dostawa i zwroty

 

Aby zwrócić produkt, należy wysłać go na adres: {Bioceum P.S.A., 93-193 Łódź ul. Milionowa 23}.

Będziesz odpowiedzialny za opłacenie własnych kosztów wysyłki zwrotu przedmiotu. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Jeśli otrzymasz zwrot pieniędzy, koszt przesyłki zwrotnej zostanie odliczony od Twojego zwrotu.

W zależności od tego, gdzie mieszkasz, czas, jaki może upłynąć, zanim wymieniony produkt dotrze do Ciebie, może się różnić.

Jeśli zwracasz droższe produkty, możesz rozważyć skorzystanie z usługi śledzenia przesyłki lub wykupienie ubezpieczenia wysyłki. Nie gwarantujemy, że otrzymamy zwrócony przedmiot.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami pod adresem {bioceum@bioceum.com}, jeśli masz pytania dotyczące zwrotów i zwrotów.

Formularz zwrotu / wymiany:

Return Policy

 

Introduction

Our refund and returns policy lasts 14 days. If 14 days have passed since your purchase, we can’t offer you a full refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

Several types of goods are exempt from being returned. Perishable goods such as food, flowers, newspapers or magazines cannot be returned. We also do not accept products that are intimate or sanitary goods, hazardous materials, or flammable liquids or gases.

Additional non-returnable items:

 • Gift cards
 • Downloadable software products
 • Some health and personal care items

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase.

Please do not send your purchase back to the manufacturer.

There are certain situations where only partial refunds are granted:

 • Book with obvious signs of use
 • CD, DVD, VHS tape, software, video game, cassette tape, or vinyl record that has been opened.
 • Any item not in its original condition, is damaged or missing parts for reasons not due to our error.
 • Any item that is returned more than 14 days after delivery

Returns

Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

Returns Late or missing refunds

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.

Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.

Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.

If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at {bioceum@bioceum.com}.

Sale items

Only regular priced items may be refunded. Sale items cannot be refunded.

We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at {email address} and send your item to: {physical address}.

If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and they will find out about your return.

To return your product, you should mail your product to: {Bioceum P.S.A., 93-1936 Łódź, ul. Milionowa 23}.

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you may vary.

If you are returning more expensive items, you may consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

Contact us at {bioceum@bioceum.com} for questions related to refunds and returns.