Znaczenie bakteriofagów w produkcji drobiarskiej.

Znaczenie bakteriofagów w produkcji drobiarskiej.

Dr n. roln. Rafał Kędzia,  dr n. biol. Ewelina Wójcik

Proteon Pharmaceuticals

Bakteriofagi (fagi), to wirusy infekujące bakterie (wirusy bakteryjne). Są uznane za najliczniejszą (ok. 1031), najszybciej powielającą się (ok. 1024 infekcji/sek.) i najstarszą (ok. 3,5 mld lat) „formę życia” na naszej planecie. Występują we wszystkich siedliskach skolonizowanych przez bakterie. Wchodzą w skład mikrobioty jelitowej ludzi i zwierząt, odgrywają zasadniczą rolę w regulacji populacji bakterii (Wójcik i wsp., 2020; Nawrotek i wsp., 2020).

Większość bakteriofagów zbudowanych jest z wielościennej główki, w której zdeponowane są kwasy nukleinowe (DNA lub RNA), oraz ogonka zakończonego włóknami (Walker i wsp., 2019) (rys. 1).

Taksonomia bakteriofagów podlega ciągłym zmianom. Sekwencjonowanie genomu wywarło wpływ na ich klasyfikacje,

a ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany w taksonomii fagów. Przeniesienie rzędu Caudovirales i rodzin Myoviridae, Podoviridae i Siphoviridae do klasy Caudoviricetes, stworzyła możliwość nowej organizacji systematycznej opartej o podstawowe relacje ewolucyjne (Turner i wsp., 2021).

Bakteriofagi zostały odkryte ponad 100 lat temu przez Fredericka Tworta i Felixa d’Herelle (Duckworth, 1976; Chanishvili, 2012). Kontynuacja badań prowadzonych przez drugiego z uczonych, doprowadziła do wyizolowania bakteriofagów (po raz pierwszy z pomiotu kurzego) i wykorzystania ich do leczenia chorób bakteryjnych u ludzi, co zostało uznane za początki fagoterapii (Penziner i wsp., 2020). Odkrycie antybiotyków i zastosowanie chemioterapeutyków syntetycznych w leczeniu ludzi, stało się głównym powodem marginalizacji fagoterapii we współczesnej medycynie, szczególnie w krajach zachodnich (Myelnikow, 2018; Penziner i wsp., 2021). Jednak wzrost antybiotykooporności bakterii (AMR – antimicrobial resistence) i wielolekooporności (MDR – multi drug resistence) wydaje się rzucać cień na skuteczność antybiotykoterapii (WHO, 2021). Poszukiwanie nowych metod terapii przeciwbakteryjnej może wpływać na ponowne zainteresowanie bakteriofagami w wielu krajach (Mayne i wsp., 2021).

Wirusy bakteryjne wydają się być doskonałym narzędziem do tego celu, wykorzystują bowiem komórkę bakteryjną do replikacji (fot. 1).

Mechanizm infekcji rozpoczyna się od adhezji faga do komórki bakterii i jej identyfikacji na drodze receptory faga – receptory znajdujące się na powierzchni komórki bakteryjnej (otoczki bakteryjne, liposacharydy, rzęski, fimbrie, i inne białka powierzchniowe bakterii) (Wójcik i wsp., 2020).

W zależności od interakcji z komórką bakteryjną, bakteriofagi dzielą się na lityczne (wirulentne) i lizogenne (łagodne, umiarkowane). Podczas cyklu litycznego materiał genetyczny bakteriofaga wprowadzony do komórki gospodarza stanowi matrycę dla syntezy DNA/RNA fagowego, w oparciu o który produkowane są białka kapsydu i tworzone potomne wiriony.

W kolejnym etapie cyklu nowopowstałe wiriony poprzez syntezę białek z grupy holin tworzą kanały w cytoplazmie co umożliwia lizę warstwy peptydoglikanowej ściany komórkowej co prowadzi do lizy (rozpadu) komórki bakteryjnej i uwalniania tysięcy potomnych fagów (wytwarzanych przez gospodarza), które są zdolne do infekcji kolejnych komórek bakteryjnych. W cyklu lizogenicznym (łagodnym) materiał genetyczny faga po wniknięciu do komórki bakteryjnej ulega wbudowaniu w chromosom bakteryjny (tzw. profag) i jest przekazywany komórkom potomnym podczas podziału komórki. Dlatego w medycynie i weterynarii używane są jedynie bakteriofagi lityczne (wirulentne) (Wang i wsp., 2002; Fortier i wsp., 2013; Żbikowska i wsp., 2020).

Wśród wielu zalet zastosowania bakteriofagów w celach leczniczych na pierwszym miejscu należy wymienić bezpieczeństwo. Bakteriofagi posiadają status GRAS (Generally Recognised As Safe) oraz zostały uznane przez EFSA (European Food Safety Authority), za bezpieczne dla ludzi i zwierząt (Kahn i wsp., 2019; Mayne i wsp., 2021; EFSA, 2021).

Dany bakteriofag atakuje jedynie określony gatunek lub szczep bakterii, więc ryzyko niekorzystnych zmian w składzie naturalnej flory bakteryjnej organizmu jest bardzo niskie. W momencie, gdy wszystkie komórki bakteryjne zostaną zainfekowane, cała populacja zostaje wyeliminowana, a wraz z nią wirus, który traci swego gospodarza (Kuźmińska – Bajor i wsp., 2022). Innymi cechami przyczyniającymi się do faktu, że bakteriofagi są doskonałym narzędziem do walki z zakażeniami bakteryjnymi jest niska toksyczność i brak interakcji z komórkami ludzkimi i zwierzęcymi (ekariotycznymi) (Wojnarowski, 2019; Rehman i wsp., 2019). Zastosowanie koktajlu fagowego (kilku różnych fagów litycznych) w danym preparacie, minimalizuje ryzyko nabywania oporności bakterii na bakteriofagi poprzez celowanie w różne receptory gospodarza a właściwości farmakokinetyczne fagów pozwalają na precyzyjną aplikację doustną w wodzie do picia (Naghizadeh i wsp., 2019).

Problem antybiotykooporności dotyczy nie tylko bakterii niebezpiecznych dla ludzi, ale też tych atakujących zwierzęta hodowlane, w tym drób. Doniesienia medialne o nadużywaniu „antybiotyków” w produkcji drobiarskiej, wpływające na opinię publiczną, samoistnie stwarzają potrzebę wprowadzenia nowatorskich rozwiązań przeciwbakteryjnych na rynek usług weterynaryjnych. Preparaty bakteriofagowe dla drobiu stwarzają możliwości zastosowania prewencyjno – leczniczego na każdym etapie produkcyjnym, bez potrzeby zachowania karencji. Co więcej bakteriofagi mogą stać się bezcenną metodą eradykacji bakterii występujących u drobiu, stwarzających zagrożenie dla zdrowia publicznego: Salmonella spp., Eschericha coli, Listeria monocytogenes i Staphylococcus aureus (MRSA) (Żbikowska i wsp., 2020).

Badania przeprowadzone przez dział naukowo-badawczy firmy Proteon Pharmaceuticals, Polska, wykazały znaczne ograniczenie śmiertelności (wyk. 1) i wzrost nieśności (wyk. 2) w grupach kur niosek poddanych w 24 tyg. życia kontrolowanej infekcji zjadliwymi szczepami Salmonella Enteritidis, po zastosowaniu preparatów bakteriofagowych BAFASAL i BAFASAL+G (aplikacja cykliczna: 3 tyg. podawania co drugi dzień, 3 tyg. przerwy, 3 tyg. podawania co drugi dzień, 3 tyg. przerwy).

Doświadczenia przeprowadzone na grupach brojlerów kurzych sztucznie zakażonych bakteriami Escherichia coli (APEC), wykazały najniższą śmiertelność w grupie T3 z zastosowanym preparatem BAFACOL Proteon Pharmaceuticals, Polska (wyk. 3). Śmiertelność w tej grupie okazała się dwukrotnie niższa w porównaniu z grupą T4 w której został zastosowany chemioterapeutyk enrofloxacyna 10%.

Bakteriofagi obecnie wykorzystywane są w wielu etapach produkcji żywności: terapie fagowe u zwierząt gospodarskich, kontrola patogenów w żywności, odkażanie i usuwanie biofilmu oraz biokonserwacja. Dzięki temu zyskały miano skutecznego czynnika wpływającego na poprawę bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i zrównoważone rolnictwo.

Piśmiennictwo dostępne u Autorów

Żródło: Polskie Drobiarstwo 01/2023(styczeń).8-10

Please follow and like us:
Pin Share